Privacy verklaring

1. “Elektriciteitswerken Vorsselmans” hecht veel belang aan de bescherming van de privacy. De persoonsgegevens van de potentiële en huidige klanten (gezamenlijk de “betrokkenen” genoemd) worden verwerkt door Elektriciteitswerken Vorsselmans, met maatschappelijke zetel te Turfvaartlaan 16, 2920 Kalmthout in overeenstemming met de Belgische wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf de inwerkingtreding ervan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna AVG). De verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Elektriciteitswerken Vorsselmans bv kan gecontacteerd worden per post op: Turfvaartlaan 16, 2920 Kalmthout en via mail: info@elektriciteitswerken-vorsselmans.be.

2. De volgende persoonsgegevens worden door Elektriciteitswerken Vorsselmans verwerkt: Naam, Adres, Postcode, Plaats, Telefoon, E-mail.

3. Elektriciteitswerken Vorsselmans verzamelt deze persoonsgegevens voornamelijk wanneer:

 • u een offerte aanvraagt bij Elektriciteitswerken Vorsselmans
 • u een contract elektriciteit/gas wenst af te sluiten
 • u werken aan uw eigendom laat uitvoeren door Elektriciteitswerken Vorsselmans

4. Persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden:

 • beheer van contractuele relaties, uitvoering gevraagde elektriciteitswerken, uitgifte, inning en controle van facturen, mogelijke geschillenbeslechting, communicatie met personeel van Elektriciteitswerken Vorsselmans.
 • Elektriciteitswerken Vorsselmans verwerkt uw gegevens met name voor het aanmaken van een klantenrelatie in haar bestand, het opstellen van een offerte, het aanmaken van een factuur, het aanvragen van een energieleveringscontract bij derden.

5. Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de werken met Elektriciteitswerken Vorsselmans en nadien totdat de wettelijke bewaarplicht is verstreken en in het bijzonder tot het einde van de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het einde van de contractuele aansprakelijkheid.

6. De gegevens zullen uitsluitend voor wat nodig is voor de hierboven aangegeven doeleinden worden meegedeeld aan de volgende derden:

 • energieleveranciers, voor de aanmaak van een energiecontract gas en/of elektriciteit
 • onderaannemers, voor uitvoering van elektriciteitswerken
 • één of meerdere verzekeringsmaatschappijen in geval van bijstand en/of terugvordering van kosten in geval van aansprakelijkheid bij het ontstaan van de schade
 • bedrijf verantwoordelijk voor het verzorgen van de internetomgeving
 • bedrijf verantwoordelijk voor het verzorgen van IT-infrastructuur belasting -en sociale administraties, vanwege de wettelijke verplichtingen van Elektriciteitswerken Vorsselmans
 • de openbare toezichthoudende en controlerende autoriteiten vanwege de wettelijke verplichtingen van Elektriciteitswerken Vorsselmans

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben.

7. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

8. Elektriciteitswerken Vorsselmans heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Elektriciteitswerken Vorsselmans van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we maken back -ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

9. Het privacybeleid van Elektriciteitswerken Vorsselmans over het beleid van Elektriciteitswerken Vorsselmans inzake de bescherming van persoonsgegevens kan geraadpleegd worden op www.elektriciteitswerken-vorsselmans.be.

10. Op basis van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek kunt u bij Elektriciteitswerken Vorsselmans, met een bewijs van uw identiteit, de schriftelijke mededeling van gegevens en in voorkomend geval, de intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw identiteitsgegevens, de verwijdering van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens verkrijgen.

Indien u op enig moment uw rechten wenst uit te oefenen bij Elektriciteitswerken Vorsselmans, kunt u een brief of email sturen naar volgend adres: Turfvaartlaan 16, 2920 Kalmthout en via mail: info@elektriciteitswerken-vorsselmans.be. Elektriciteitswerken Vorsselmans zal er alles aan doen om het probleem op te sporen en te corrigeren.

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunt u ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor gegevensbescherming) op het volgend adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel. + 32 2 274 48 00 – fax +32 2 274 48 35 – commission@privacycommission.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land van uw verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.